Ga naar de hoofdinhoud

Voorwaarden voor deelname

Deelnamevoorwaarden Welkom Competitie

Deelname aan de welkomstwedstrijd van Next Chapter GmbH, Mühlenweg 4, D-35510 Butzbach, Duitsland (hierna “Next Chapter” genoemd) is alleen mogelijk als deze deelnamevoorwaarden in acht worden genomen. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard je de volgende voorwaarden. De wedstrijd is niet verbonden met Instagram of Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram of Facebook.

1. Deelnamevereisten

Alle natuurlijke en handelingsbekwame personen die op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud zijn en hun vaste verblijfplaats in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland hebben (hierna “deelnemers”) komen in aanmerking voor deelname. In Oostenrijk komen alleen consumenten in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Next Chapter GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Iedere deelnemer mag slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen.

Om deel te nemen moet je je abonneren op de Bookiepad Instagram/Facebook-pagina en de chiyo.reads Instagram-pagina, het wedstrijdbericht liken en opslaan en de vraag onder het wedstrijdbericht beantwoorden.

Er is een extra ticket voor het delen van het bericht in de story voor 24 uur.

Deelname aan de wedstrijd is niet gekoppeld aan de aankoop van producten of het gebruik van andere diensten van Next Chapter GmbH.

De deadline voor deelname is 10 maart 2024, 23:59 uur. De beslissende factor voor tijdige deelname is het tijdig abonneren op de Instagram/Facebookpagina van Bookiepad en Chiyo.reads, het liken van de wedstrijdpost en het achterlaten van een reactie.

Juridisch verhaal is uitgesloten.

2. Voortijdige beëindiging en uitsluiting van de wedstrijd

Next Chapter GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit geldt in het bijzonder als de wedstrijd om welke reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland, zoals computervirussen, software- en/of hardwarefouten en/of andere technische en/of juridische redenen die de administratie, veiligheid, integriteit aantasten en/of de reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden. en een goede uitvoering van de wedstrijd.

Next Chapter GmbH behoudt zich ook het recht voor om mensen uit te sluiten die deze deelnamevoorwaarden schenden of ongeautoriseerde tools gebruiken of anderszins voordelen verkrijgen door manipulatie.

3. Winst

De volgende prijzen zijn te winnen:

2x 1 bookieblok

Het lot beslist.

De prijs kan niet worden overgedragen aan een derde partij. Een contante uitbetaling bij winst is niet mogelijk.

De winnaars krijgen bericht via een persoonlijk bericht via Instagram of Facebook.

4. Aansprakelijkheid

Schadeclaims in verband met de uitvoering van de prijsvraag zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders aangegeven. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Next Chapter GmbH, mocht u claims tegen hen indienen. Uitgesloten van de eerder bepaalde uitsluiting van aansprakelijkheid zijn claims voor schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid en claims voor schadevergoeding die voortvloeien uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken. Van de uitsluiting van aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van Next Chapter GmbH, niet voor schade die voortvloeit uit een beperking van de beschikbaarheid van de wedstrijdpagina in geval van technische storingen en gevallen van overmacht die niet kan worden beïnvloed, evenals aanvallen van derden op de prijsvraagpagina. Next Chapter GmbH zal er echter alles aan doen om de betrouwbaarheid en functionaliteit van de wedstrijdsite te garanderen. Bovendien garandeert Next Chapter GmbH niet dat de wedstrijdpagina correct functioneert op uw apparaat.

5. Gegevensbescherming

Als onderdeel van uw deelname aan deze wedstrijd verwerkt Next Chapter GmbH ook informatie over u in overeenstemming met de gegevensbeschermingsinformatie over de wedstrijd / onze gegevensbeschermingsinformatie (9. Aanwezigheid op sociale mediakanalen) . Next Chapter GmbH verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Next Chapter GmbH garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.

Next Chapter GmbH verwerkt en bewaart uw gegevens uitsluitend met het oog op de verwerking van het wedstrijdcontract met u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG.

Voor het verwerken van de wedstrijd is de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG

6. Plaats van jurisdictie/toepasselijk recht

Bij geschillen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Als de deelnemer een consument is, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover deze het land waar de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft, niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende wettelijke bepalingen of het gerechtelijk recht. De geldigheid van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitgesloten.

De bevoegde rechtbank is de statutaire zetel van Next Chapter GmbH als de deelnemer een handelaar is.

Als de deelnemer geen algemene jurisdictie in Duitsland heeft of na deelname zijn woonplaats naar het buitenland verhuist, wordt ook de statutaire zetel van Bookiepad GmbH als jurisdictie overeengekomen.

Informatie over gegevensbescherming voor deelname aan de welkomstwedstrijd

Als onderdeel van uw deelname aan de welkomstwedstrijd van Next Chapter GmbH, Mühlenweg 4, D-35510 Butzbach, Duitsland, (hierna “ Next Chapter ” of “ wij ” genoemd), verwerkt Next Chapter GmbH ook informatie over u. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU (“ AVG ”), de Federale Gegevensbeschermingswet (“ BDSG ”) en andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, met name door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de huidige beveiligingsnormen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Wij zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van uw deelname aan de wedstrijd. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context voor de doeleinden die in deze informatie over gegevensbescherming worden vermeld.

2. Welke gegevens verwerkt Next Chapter GmbH van mij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “ gegevens ”). Hieronder vallen gegevens die u aan ons moet verstrekken om deel te kunnen nemen aan de prijsvraag, anders kunnen wij de prijsvraag niet uitvoeren (naam en adres als u wint). Als u wint, kunt u ons ook uw klantnummer doorgeven. Deze laatste gegevens zijn niet absoluut noodzakelijk voor deelname aan de wedstrijd.

Bij de verwerking van uw gegevens zullen wij u niet onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u in de zin van artikel 9 AVG.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Next Chapter GmbH mijn gegevens?

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt uitsluitend voor doeleinden die zijn toegestaan ​​door de AVG. Dit geldt in het bijzonder voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, d.w.z. voornamelijk voor de uitvoering en afhandeling van de prijsvraag.

Daarnaast zijn wij ook verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Dit omvat ook het opslaan van gegevens in back-upmedia, bijvoorbeeld om wettelijke vereisten voor gegevensbeveiliging te implementeren en onze legitieme belangen bij het waarborgen van een stabiel IT-landschap.

4. Op welke rechtsgrond verwerkt Next Chapter GmbH mijn gegevens?

Wij verwerken uw gegevens alleen als een wettelijke regeling dit toestaat. Afhankelijk van het doel van de verwerking kunnen wij uw gegevens op een andere rechtsgrondslag verwerken.

· Competitie : Om de competitie uit te voeren en te verwerken, verwerken wij uw gegevens om het competitiecontract met u uit te voeren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG.

· Vervulling van wettelijke verplichtingen : als we gegevens verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c) AVG.

· Juridische claims : als we uw gegevens verwerken om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, is deze verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG.

5. Hoe lang bewaart Next Chapter GmbH mijn gegevens?

In overeenstemming met de eisen inzake gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor de beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij uw gegevens met betrekking tot de prijsvraag zullen verwijderen na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen voor eventuele claims, ook van derden, in verband met de prijsvraag en het einde van de wettelijke bewaarplicht. De daarin genoemde handels- en belastingrechtelijke termijnen voor opslag en documentatie lopen tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele rechtsverhouding. Bovendien kunnen bijzondere wettelijke voorschriften ook een langere bewaartermijn vereisen, zoals het bewaren van bewijsmateriaal binnen de wettelijke verjaringstermijn van maximaal 30 jaar.

6. Hoe beschermt Next Chapter GmbH mijn gegevens?

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom bewaren en verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met de veiligheidseisen voor een dergelijke verwerking op grond van artikel 32 AVG. Voor dit doel hebben wij uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die voldoen aan internationaal erkende normen en die wij voortdurend beoordelen.

7. Met wie deelt Next Chapter GmbH mijn gegevens?

Uw bij ons opgeslagen gegevens worden alleen doorgegeven als er een wettelijke verplichting bestaat in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld aan autoriteiten). Aan ons gelieerde bedrijven en verschillende dienstverleners die uw gegevens namens ons uitsluitend voor Next Chapter GmbH kunnen verwerken, ondersteunen ons echter bij het uitvoeren van de wedstrijd en het organiseren van reclame- en opinieonderzoeksmaatregelen door Next Chapter GmbH (bijvoorbeeld de nieuwsbrief). . We delen uw gegevens ook met andere bedrijven van Next Chapter GmbH voor interne administratieve doeleinden. Daarnaast geven wij uw gegevens niet door aan derden.

8. Geeft Next Chapter GmbH mijn gegevens door aan derde landen?

Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan Next Chapter GmbH. De Europese Commissie heeft in een adequaatheidsbesluit bepaald dat Zwitserland een passend niveau van gegevensbescherming kent. Daarom hebben wij geen aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen voor de gegevensoverdracht naar Zwitserland. Wij zullen uw gegevens op geen enkele andere manier doorgeven aan een land buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

9. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene bij de verwerking van uw gegevens kunt u bepaalde rechten jegens ons doen gelden op grond van de AVG en andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via de methoden die worden beschreven in sectie 11 van deze informatie over gegevensbescherming. Het volgende gedeelte bevat uitleg over uw rechten als betrokkene onder de AVG.

9.1 Rechten van de betrokkenen

Volgens de AVG heeft u tegenover ons als betrokkene de volgende rechten:

· Recht op informatie (Art. 15 AVG) : U kunt op elk moment informatie bij ons opvragen over de gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie heeft onder meer betrekking op de categorieën gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij ze verwerken en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons gratis een kopie ontvangen van uw gegevens die het voorwerp uitmaken van de verwerking. Als u geïnteresseerd bent in extra exemplaren, behouden wij ons het recht voor om indien nodig extra exemplaren in rekening te brengen.

· Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) : U kunt ons verzoeken uw gegevens te corrigeren. We zullen redelijke stappen ondernemen om de informatie die we over u bewaren en verwerken voortdurend accuraat, volledig, actueel en relevant te houden, op basis van de meest actuele informatie die voor ons beschikbaar is.

· Recht op verwijdering (Art. 17 AVG) : U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan. Volgens artikel 17 AVG kan dit het geval zijn als: - de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; - u trekt uw toestemming, die de grondslag vormt voor de gegevensverwerking, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; - u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, of u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden; - de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; en als de verwerking niet noodzakelijk is, - om te zorgen voor naleving van een wettelijke verplichting die ons verplicht uw gegevens te verwerken, in het bijzonder met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen; - om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

· Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) : U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken als - u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren; - de verwerking is onrechtmatig en u weigert het verwijderen van uw gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; - wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; - U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking totdat duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan die van u.

· Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG) : Op uw verzoek zullen wij u uw gegevens in draagbare vorm ter beschikking stellen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

· Recht van bezwaar (Art. 21 AVG) : U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op voorwaarde dat de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming. In dit geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Dit laatste geldt niet als wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of als wij uw gegevens nodig hebben om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

9.2 Deadlines voor het vervullen van de rechten van de betrokkenen

Over het algemeen streven wij ernaar om snel aan alle verzoeken te voldoen. Deze periode die nodig is om aan uw rechten te voldoen, kan echter in individuele gevallen worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van de betrokkene of de complexiteit van uw verzoek.

9.3 Beperking van informatie bij het vervullen van de rechten van de betrokkenen

In bepaalde situaties kunnen wij u vanwege wettelijke vereisten mogelijk niet voorzien van informatie over al uw gegevens. Indien wij in een dergelijk geval uw verzoek om informatie moeten afwijzen, zullen wij u tevens op de hoogte stellen van de redenen voor de afwijzing.

9.4 Klachten bij toezichthoudende autoriteiten

Wij nemen uw zorgen en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of zorgen niet adequaat hebben behandeld, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Hoe krijg ik toegang tot de relevante wetteksten?

U kunt de tekst van de AVG raadplegen op de volgende homepage: http://eur-lex.europa.eu/ . Andere relevante juridische teksten zijn te vinden op: http://www.gesetze-im-internet.de (Duitsland); https://www.ris.bka.gv.at/Bund/ (Oostenrijk) https://www.ch.ch/de/gesetze (Zwitserland)

11. Hoe kan ik contact opnemen met Next Chapter GmbH of de functionaris voor gegevensbescherming van Next Chapter GmbH?

Voor vragen over gegevensbescherming en voor het doen gelden van uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Next Chapter GmbH Tav: Gegevensbescherming

Mühlenweg 4 35510 Butzbach Duitsland E-mail: info@bookiepad.de